Mi smo nezavisno i neprofitno udruženje građana (organizacija civilnog društva) osnovano sa ciljem da promoviše i primenjuje savremene pristupe u planiranju i upravljanju razvojem na lokalnom i regionalnom nivou uključivanjem u procese koje podrazumevaju prostorni, ekonomski, društveni razvoj i očuvanje životne sredine.

Osnovani 2010. godine sa premisom da: Razvoj zahteva PRODOR ka novim znanjima i novim pristupima.

I misijom: Podrška razvoju kapaciteta u procesu ekonomskih i društvenih reformi na lokalnom i regionalnom nivou, primenom novih znanja i novih pristupa, vodeći računa o borbi protiv siromaštva i potrebama ugroženih grupa.

Naši dugoročni ciljevi su:

 • Podrška razvoju kapaciteta i procesu reformi na lokalnom i regionalnom nivou
 • Podrška u preuzimanju novih uloga, nadležnosti i zadataka u procesima decentralizacije i društveno-ekonomskog razvoja uz racionalno korišćenje raspoloživih resursa vodeći računa o borbi protiv siromaštva i potrebama ugroženih i marginalnih grupa stanovništva i promociju ravnomernog regionalnog razvoja i međuopštinske saradnje

Ciljeve ostvarujemo kroz:

 • Promociju i podršku u primeni modernih pristupa u radu javnih institucija u funkciji održivog razvoja na svim nivoima
 • Primenu instrumenata za efikasniju komunikaciju i saradnju između javnih institucija na svim nivoima
 • Podršku saradnji javnog sektora sa civilnim društvom i privrednim subjektima
 • Socijalni dijalog, uključivanje marginalnih grupa i smanjenju siromaštva
 • Promociju i podršku uključivanju građana u procese odlučivanja na lokalnom i regionalnom nivou

Kako to radimo?

 • Definisanjem odgovarajućih oblika podrške i projekata shodno specifičnostima i izazovima reformi, decentralizacije i modernizacije javnih institucija
 • Povezivanjem, saradnjom i razmenom iskustva između svih relevantnih institucija i sva tri sektora u svim oblastima od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 • Organizuje samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblastima od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 • Objavljivanjem publikacija na teme od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja
 • Pripremanjem i realizacijom projekata u oblasti planiranja razvoja, reforme i modernizacije javnog sektora, društveno-ekonomskog razvoja, položaja marginalnih grupa, borbe protiv siromaštva, ruralnog razvoja i očuvanja životne sredine
 • Saradnjom sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, privrednim sektorom i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu
 • Iniciranjem, organizacijom i sprovođenjem različitih kampanja i aktivnosti u cilju izgradnje svesti i unapređenja dijaloga između svih relevantnih institucija
 • Obavljanjem različitih komercijalnih aktivnosti (savetovanja, izdavaštvo, organizacija posebnih događaja i sl.)