Aplikant: UG PRODOR

Trajanje: 6 meseci

Ukupna vrednost projekta: 7 927,02 eura

Opšti cilj: OCD u Čačku i Arilju osposobljene i uključene u proces kreiranja i monitoringa javnih politika u oblasti javnih finansija

Specifični cilj 1: Unapređeni kapaciteti organizacija civilnog društva za aktivizam u oblasti javnih finansija, uz poseban akcenat na oblast poreske politke poreza na imovinu

Specifični cilj 2: Unapređena saradnja lokalne samouprave, privatnog sektora i civilnog društva u cilju podizanja nivoa poreske pravde, uz veću odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija

Očekivani rezultati:

R1 Definisana platforma za saradnju sva tri sektora na unapređenju poreske pravde za sve obveznike poreza na imovinu

R2  Sagledano postojeće poresko opterećenje i definisani unapređeni kriterijumi za određivanje stope poreza na imovinu

R3  Povećana transparentnost procesa utvrđivanja poreza na imovinu kroz kontinuirani monitoring

 

Predlog projekta odnosi na unapređenje pravednosti oporezivanja u domenu poreza na imovinu, jer taj porez ima najveći obuhvat (posle poreza na dodatu vrednost), u nadležnosti je lokalne samouprave i odnosi se na isti način i na građane i na privredne subjekte. Mada je porez na imovinu od velikog interesa za i za građane i za privredu, činjenica je da oblast nije dovoljno transparentna, počev od kriterijuma za određivanje poreske stope, mogućnosti uključivanja zainteresovanih strana u proces donošenja odluka i načina usmeravanja budžetskih sredstava po osnovu tog poreza. Činjenica je i da, učešće organizacija civilnog društva u nadgledanju javnih finansija i kreiranju politika slabo, a šira javnost je nedovoljno upućena i zainteresovana za javne finansije, zbog čega je ovaj Predlog projekt usmenen na doprinos promenama takvog stanja.

Imajući u vidu da je upravljanje javnim finansijama od značaja za celokupnu zajednicu i svakog građanina, rezultati ovog projekta treba da pomognu organizacijama civilnog društva da ojačaju svoje kapacitete i povećaju aktivizam u ovoj oblasti, da unaprede saradnju sa lokalnim samoupravama, sa privredom i naravno sa građanima u cilju veće transparentnosti javnih finansija, čime bi se zadovoljile potrebe svih zainteresovanih strana: građani bi imali bolji uvid u procedure i informacije u domenu poreza na imovinu; privrednici bi unapredili saradnju sa lokalnom samoupravom u oblasti prosesu definisanja poreskih opterećenja; lokalne samouprave bi povećale transparentnost u oblasti javnih finansija, a organizacije civilnog društva bi dobile „razbile strah“  od uključivanja u proces monitoringa javnih finansija u oblasti poreske politike.

Opis projekta:

Poziv Balkan Monitoring Public Finances i Fractal za predlaganje projekata koji se odnose na oblast javnih finansija, podstakao je UG PRODOR da razvije ideju o unapređenju pravednosti, odgovornosti i transparentnosti u oblasti oporezivanja imovine, formulisanjem modela saradnje sva tri društvena sektora (javni, civilni i privatni) na nivou lokalne samouprave u čijoj nadležnosti je porez na imovinu.

Problemi i nedostaci koji uočeni u oblasti javnih finansija na nivou LSU su: nedostatak kapaciteta da definišu očekivane efekte i rezultate, posebno u oblasti poreske politike; nedovoljan participativni pristup u definisanju ciljeva i procedura, slaba transparentnost, neprepoznavanje poreske politike kao instrumenata razvojne politike.

Predlog projekta treba da doprinese usmeravanju pažnje na značaj poreske politike za unapređivanje poreske pravednosti za sve poreske obveznike, i kao podsticaj za privrednike koji su obveznici  poreza na imovinu

Kroz realizaciju predloženog projekta, bili bi organizovani sastanci i radionice sa relevantnim OCD u Čačku i Arilju, u cilju podizanja kapaciteta za uključivanje u procese u oblasti javnih finansija, kroz upoznavanje sa zakonskim okvirima i mogućnostima za unapređenju pravednosti i transparentnosti u oblasti poreza na imovinu. Zatim bi se, kroz uspostavljenu saradnju sa LSU definisala platforma za moguće načine saradnje u procesu formiranja pravednije stope poreza na imovinu i mogućnostima za veču transparentnost i približavanje problematike svim poreskim obveznicima, kao i organizacijama civilnog društva koje su zainteresovane za monitoring u oblasti javnih finansija. U cilju jačanja kapaciteta svih učesnika u projektu i dostizanja projektnih ciljeva, neophodno je kroz saradnju sagledati postojeće poresko opterećenje i definisati unapređene kriterijume za određivanje stope poreza na imovinu, polazeći od analize važećih poreskih stopa i opterećenja koje imaju obveznici (na odgovarajućem uzorku). Time bi se dobio osnov za definisnje predloga unapređene metodologije za utvrđivanje novih poreskih stopa uz poštovanje principa poreske pravde uz preporuke za o mogućim načinima uključivanja svih zainteresovanih strana u taj proces pripreme, predlaganja i donošenja odluka. Definisao bi se i osnov sistema monitoringa za odgovarajuće procese. Povećana transparentnost procesa utvrđivanja poreza na imovinu obezbedla bi se kroz prezentaciju formulisane metodologije i sistema monitoringa predstavnicima privrednih organizacija i relevantnih OCD, a medijska prezentacija projekta i postignutih rezultata unapredila bi informisanost poreskih obveznika, podstakla zainteresovanost građana i unapredila njihovo razumevanje problematike javnih finansija

Projekat definiše inovativni pristup u proceduri formiranja poreskih stopa poreza na imovinu kroz saradnju sva tri sektora formulisanjem preporuka za unapređenje saradnje, procedura u donošenju poreskih politika i monitoringu u oblasti poreza na imovinu. Takav pristup kroz saradnju i umrežavanje lokalnih samouprava može postati primer dobre prakse u domenu transparentnosti javnih finansija.